Windows Server ISO Download Links

Download links for Windows Server.

To activate your Windows Server:
Enter key via GUI or run the command: slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX